Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Zapachy samochodowe - producent

"Marki trac? swoj? moc przyci?gania (...). Wi?kszo?? z nich funkcjonuje na p?aszczy?nie

2D, odwo?uj?c si? jedynie do dwóch zmys?ów - wzroku i s?uchu. Tymczasem (...) wyniki

bada? dowodz?, ?e a? 75 % naszych emocji stymulowanych jest przez dobiegaj?ce do

nas zapachy". - Martin Lindstrom.

 ZAPACHY SAMOCHODOWE DZIA?AJ? NA ZMYS?Y ........

ZAPACHY I KOLORY PRZYCI?GN? UWAG? KA?DEGO .......

SAMOCHODOWE ZAWIESZKI ZAPACHOWE POTOCZNIE ZWANE TE? CHOINKAMI

SAMOCHODOWYMI TO TANIA I SKUTECZNA REKLAMA.Jeste?my producentem, a nie po?rednikiem zapachów samochodowych !!!


Zapachy samochodowe to skuteczna reklama, gdy? dzia?a na pod?wiadomo??.

Reklamowe zawieszki w formie zapachu samochodowego

uruchamiaj? zmys?y - wzroku oraz powonienia.


W po??czeniu z elementem niespodzianki zawieszki reklamowe zostawi? na Twoim kliencie

niezatarte wra?enie.

Je?eli chcecie Pa?stwo skutecznie zareklamowa? swoj? firm? lub

produkowany wyrób, proponujemy wykonanie reklamowych zapachów samochodowych.


Zapachowe przywieszki reklamowe to efektowna i skuteczna forma reklamy.

Poprzez wielokrotny kontakt wzrokowy doskonale utrwala si? w ?wiadomo?ci odbiorcy -

u?ytkownika auta i jego pasa?erów. Logo widz? oczy, a zapach z zawieszki reklamowej

trafia do zmys?u powonienia i pobudza wyobra?ni?.

Dobrze zaprojektowany zapach samochodowy przyci?ga te? uwag?

przechodniów mijaj?cych zaparkowany samochód.


Zapach samochodowy jest ma?y i lekki wi?c mo?e by? te? sympatycznym
upominkiem dla

kontrahenta firmy np. w li?cie.Choinki reklamowe s? ?wietnym gad?etem reklamowym na targach.

Zawieszki reklamowe s? dobr? alternatyw? dla ,,oklepanych" smyczy czy d?ugopisów.


To produkt, który doskonale sprawdza si? podczas akcji spo?ecznych


czy kampanii wyborczych (zdj?cie kandydata).


Reklamowy od?wie?acz powietrza nie "ko?czy ?ycia" na dnie szuflady

biurka (jak zazwyczaj bywa z gad?etami), lecz reklamuje nazw? firmy

tak d?ugo, jak jest zawieszony na lusterku w samochodzie.


Zawieszki jako ma?e i lekkie gad?ety doskonale nadaj? si? na inserty,

za??czniki do prasy lub listów.

- ze wzgl?du na swoj? funkcjonalno?? i przeznaczenie trafiaj? do du?ej grupy odbiorców.


INWESTYCJA W PRZYWIESZKI REKLAMOWE TO DOBRZE WYDANE

PIENI?DZE NA REKLAM? !!!


Kilka istotnych cech naszych produktów:

- u?ywane aromaty posiadaj? wszystkie atesty (zalecenia IFRA,posiadaj? atest PZH)

- farby u?ywane do druku posiadaj? atesty


- wykonujemy ka?dy kszta?t zawieszki


- zapewniamy opakowania blokuj?ce ulatnianie zapachu z zawieszki reklamowej.
Od?wie?acze samochodowe mo?na przechowywa? przez okres pó? roku bez utraty

zapachu i koloru.

 

Trwa?o?? zapachu po wyj?ciu z opakowania minimum trzy tygodnie.Najbardziej popularne aromaty: antitabak, bez, fresh citron

grapefruit, jab?kowy, ja?min, kokos, konwalia, kwiat lipy,

pomara?czowy, lawenda, le?ny, mi?towy, morski, orientalny, sport-deo,

skóry, wanilia. Inne rodzaje aromatów s? tak?e mo?liwe.